ALGEMENE VOORWAARDEN (AV)

STEAM2CLEAN
Gevestigd in Poortugaal, Nederland en ingeschreven bij de KvK onder nummer KVK 60558512.
 

Artikel 1. Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Steam2Clean: de industriële schoonmaak- en reinigingsonderneming die als gebruiker deze AV van toepassing verklaart in haar Overeenkomsten;
– AVB: Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
– AV: deze algemene voorwaarden;
– Diensten: (industriele-)schoonmaakwerkzaamheden zoals gevel- en/of vloer-interieurreiniging gebruikmakend van stoom- en/of hogedrukreiniging. Waaronder het verwijderen van aangebrachte of door atmosferische invloeden ontstane vervuiling aan verticale en/of horizontale oppervlakken, ongeacht de materiaalsoort of -structuur, alsmede het op bedoelde oppervlakken aan- of opbrengen van lagen met beschermende, afstotende en/of impregnerende werking.
– Hulpmiddelen: ten behoeve van de Werkzaamheden door Steam2Clean ingezette middelen zoals reinigingsmiddelen en materialen, hoogwerkers, bedrijfsmiddelen en machines etc.
– Informatie: alle informatie, gegevens, materialen en instructies ontvangen van Opdrachtgever of van derden op verzoek van Opdrachtgever, waaronder ook informatie over het Object en de in verband daarmee te reinigen oppervlakten.
– Object: het voorwerp van de Werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de binnen- en buitenkant van een gebouw, zoals vloeren, gevels, ramen, de binnen- en buitenkant van een automobiel, schip, caravan of andere roerende dan wel onroerende zaak, etc.
– Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Steam2Clean een Overeenkomst sluit;
– Overeenkomst: elke overeenkomst van opdracht tussen Partijen strekkende tot het leveren van Producten en Diensten, inclusief het Werkprogramma, elke schriftelijke wijziging of aanvulling op de Overeenkomst, stilzwijgende verlengingen daarvan, alsmede alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst, mondelinge en schriftelijk aanbiedingen van Steam2Clean daaronder begrepen;
– Partijen: Steam2Clean en Opdrachtgever;
– Producten: Reinigingsmiddelen, apparatuur, machines, installaties, etc. welke verband houden met de Diensten in de meest brede zin van het woord en verkocht of verhuurd worden aan Opdrachtgever.
– Werkzaamheden: alle door Steam2Clean ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren handelingen en verrichtingen welke nuttig en noodzakelijk zijn om de Diensten te leveren zoals beschreven in de Overeenkomst
– Werkprogramma: een overzicht (werkbon o.i.d.) dat onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst en waarop Steam2Clean in overleg met Opdrachtgever een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de Werkzaamheden aangeeft, zo mogelijk met vermelding van de plaats, het tijdstip en de frequentie van de Werkzaamheden etc. inclusief de voorbereidingsmaatregelen daarop en de prijs. 

Artikel 2. Algemene bepalingen.
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Steam2Clean en Opdrachtgever.
2.2 Bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Partijen en gelden slechts voor het desbetreffende geval.
2.3 Door Opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden, ongeacht het moment waarop hiernaar wordt verwezen, zijn nimmer van toepassing tussen Partijen.
2.4 Alle bedingen in deze voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Steam2Clean, maar ook ten behoeve van alle personen die voor Steam2Clean werkzaam zijn; alle personen die bij de uitvoering van een Overeenkomst door Steam2Clean zijn ingeschakeld; en alle personen voor wier handelen of nalaten Steam2Clean wettelijk aansprakelijk zou kunnen zijn.
2.5 Indien Steam2Clean in voorkomend geval uit coulance afwijkt van de strikte naleving van deze voorwaarden, brengt dit niet mee dat Steam2Clean het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen wel de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
2.6 Steam2Clean behoudt zich het recht voor de AV te allen tijde eenzijdig aan te vullen en/of te wijzigen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen binden de Opdrachtgever pas nadat deze schriftelijk van toepassing zijn verklaard met toezending van de voorwaarden. Afwijkingen van deze AV op verzoek van de Opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 3. Aanbod en aanvaarding, totstandkoming Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van de Diensten van Steam2Clean zijn vrijblijvend hetgeen betekent dat Steam2Clean de aanbieding zolang deze niet is aanvaard door Opdrachtgever, kan herroepen, tenzij daarin een geldigheidsduur is overeengekomen.
3.2 Kennelijke vergissingen of fouten in de aanbiedingen van Diensten binden Steam2Clean niet.
3.3 Een aanvaarding door Opdrachtgever die, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de aanbieding van Steam2Clean, geldt steeds als een verwerping van de aanbieding en als een nieuwe aanbieding van Opdrachtgever. Een Overeenkomst komt slechts overeenkomstig dit nieuwe aanbod tot stand na schriftelijke aanvaarding daarvan door Steam2Clean.
3.4 Een Overeenkomst komt o.a. verder tot stand op het moment dat:
(1) de aanbieding van de Diensten en/of Producten van Steam2Clean schriftelijk is aanvaard door Opdrachtgever; dan wel
(2) Steam2Clean de levering van de Diensten en/of Producten schriftelijk bevestigt nadat dit mondeling is overeengekomen tussen Partijen; dan wel
(3) De Opdrachtgever stilzwijgend Steam2Clean toestaat een begin te maken met de uitvoering van de Overeenkomst en de daarin genoemde Werkzaamheden.
3.5 De bepalingen van afdeling 1, titel 7, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (‘BW’) genaamd “Opdracht” zijn van toepassing op de Overeenkomst, met uitzondering van artikel 7:404 BW.

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst en Werkprogramma door Steam2Clean.
4.1 Het Werkprogramma is bindend en leidend tussen Partijen voor de omvang en kwaliteit van de Werkzaamheden. Dit betekent dat Opdrachtgever niet bevoegd is om de werknemers van Steam2Clean mondeling op het Object te instrueren om van het Werkprogramma af te wijken. Gebeurt dat toch dan is Steam2Clean gerechtigd om, desnoods met terugwerkende kracht, meerwerk in rekening te brengen.
4.2 Indien werknemers van Steam2Clean zonder toestemming van Opdrachtgever delen van het Werkprogramma ten nadele van de Opdrachtgever niet uitvoeren dan zal Steam2Clean de werknemers daar terstond na de schriftelijke melding door Opdrachtgever, op aanspreken. Steam2Clean zal na verificatie hiervan haar werknemers de Werkzaamheden die niet gedaan zijn, de eerstvolgende dag dat de werknemers van Steam2Clean aanwezig zijn op het Object alsnog laten uitvoeren ofwel tot gedeeltelijke creditering van de rekening overgaan. Het voorgaande is ter vrije keuze van Steam2Clean.
4.3 Indien Steam2Clean tijdens de uitvoering van de Overeenkomst vaststelt dat kleine afwijkingen van het Werkprogramma noodzakelijk zijn om de Diensten geheel of ten dele te kunnen uitvoeren, kan Steam2Clean, doch zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, het Werkprogramma naar eigen inzicht wijzigen mits er een vergelijkbare kwaliteit gegarandeerd is.
4.4 Indien Steam2Clean tijdens de uitvoering van de Overeenkomst vaststelt dat er blijvende afwijkingen en dus wijzigingen van het Werkprogramma noodzakelijk zijn om de Diensten geheel of ten dele uit te kunnen voeren, en hiervoor redelijkerwijs een prijsaanpassing moet plaatsvinden, dan zal deze wijziging in het Werkprogramma pas plaatsvinden nadat de prijsaanpassing met Opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen. Tot aanvaarding van de prijswijziging kan Steam2Clean de Werkzaamheden die voortvloeien uit die blijvende afwijkingen opschorten.
4.5 Indien niets is vastgelegd in de Overeenkomst dan worden Werkzaamheden uitsluitend uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, niet zijnde christelijke of nationale feestdagen. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken, naar het oordeel van Opdrachtgever, dan wel Steam2Clean, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken. Uit de aard van de Werkzaamheden en/of het Object kan voortvloeien dat ook op christelijke of nationale feestdagen de Werkzaamheden worden uitgevoerd.
4.6 Indien de Werkzaamheden worden opgehouden of stilgelegd als gevolg van een calamiteit van welke aard dan ook of wegens een oorzaak welke voor rekening en risico komt van Opdrachtgever zoals niet functionerende schoonmaakapparatuur en installaties welke in eigendom zijn van Opdrachtgever, kan de ontstane verloren tijd als gewerkte uren aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Deze uren zullen op de factuur apart vermeld worden.
4.7 Indien de werknemers van Steam2Clean zich moeten houden aan specifieke lokale veiligheids- en gedragsregels in de Objecten dan dient Opdrachtgever tijdig, dus vóór aanvang van de Werkzaamheden, deze regels met voldoende instructie en uitleg te overhandigen aan Steam2Clean en haar werknemers. Ook dient Opdrachtgever een exemplaar van deze regels in de werkruimte van Steam2Clean zichtbaar op te hangen c.q. beschikbaar te maken.

Artikel 5. Naleving en controle Werkprogramma.
Opdrachtgever is verantwoordelijk om Steam2Clean onverwijld schriftelijk in kennis te stellen indien de Werkzaamheden niet conform het Werkprogramma zijn uitgevoerd en in belangrijke mate ten nadele van de Opdrachtgever daarvan afwijken. Het Werkprogramma is in principe gebaseerd op een kwaliteitsnormerings- en -controlesysteem dat Partijen zijn overeengekomen en waarmee objectief vastgesteld kan worden of het resultaat van de Werkzaamheden en de uitvoering van het Werkprogramma conform die norm is. Deze schriftelijke kennisgeving bevat ten minste een nauwkeurige omschrijving van het tijdstip, de aard en de ernst van de geconstateerde afwijking, het Object, de plaats en een redelijke termijn waarbinnen Steam2Clean de geconstateerde afwijking dient te herstellen.

Artikel 6. Hulpmiddelen en ondersteuning door Opdrachtgever.
6.1 Steam2Clean is vrij in haar keuze van Hulpmiddelen. Alle Hulpmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat er voldoende schoon warm en koud water, waterdruk, elektriciteit, gas, lucht en stoom kosteloos beschikbaar is voor de uitvoering van het Werkprogramma.
6.3 Opdrachtgever zal voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor opslag van o.a. Hulpmiddelen, kosteloos ter beschikking stellen. Deze afsluitbare ruimten zijn uitsluitend toegankelijk voor – de werknemers van – Steam2Clean. Opdrachtgever is daarbij gehouden om de Hulpmiddelen van Steam2Clean die in de bedrijfsruimte van Opdrachtgever worden gebruikt en opgeslagen als een goed huisvader te beheren en hiertoe onder meer het Object goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die Hulpmiddelen noodzakelijk zijn. Bij vernieling of diefstal van hulpmiddelen zal Opdrachtgever de nieuwprijs vergoeden aan Steam2Clean.
6.4 De Hulpmiddelen zijn eigendom van Steam2Clean tenzij anders is overeengekomen.
6.5 In overleg met Steam2Clean zal Opdrachtgever ten behoeve van de werknemers van Steam2Clean voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals een garderobe, een berging, een pauze ruimte en dergelijke. Opdrachtgever conformeert zich in deze aan de ARBO-wet.
6.6 Opdrachtgever zal Steam2Clean de mogelijkheid bieden afval, voortvloeiende uit de reiniging van welke aard dan ook, in de door Opdrachtgever beschikbaar gestelde ruimte af te voeren.
6.7 Opdrachtgever is gehouden Steam2Clean juist, zo volledig mogelijk, en tijdig te informeren over alle zaken die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn dan wel krachtens de wet verplicht is te verstrekken. Steam2Clean mag daarbij vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte Informatie, zonder dat zij gehouden is de door Opdrachtgever verstrekte Informatie te verifiëren. Opdrachtgever staat ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Steam2Clean verstrekte Informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. De Informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Steam2Clean verzocht. Bij gebreke van de juiste Informatie is Steam2Clean niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat aan een Object.
6.8 Indien de Informatie niet of niet tijdig wordt verstrekt, is Steam2Clean bevoegd de (verdere) uitvoering van de Werkzaamheden onmiddellijk op te schorten. Indien de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat Opdrachtgever haar in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Steam2Clean bevoegd (extra) vergoeding voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) Werkzaamheden in rekening te brengen.

Artikel 7. Onderaanneming.
Steam2Clean zal bij het inschakelen van onderaannemers voor de uitvoering van Overeenkomst de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het selecteren van de onderaannemers en indien Steam2Clean dat nodig acht, voorafgaand overleggen met Opdrachtgever.

Artikel 8. Prijs van de Werkzaamheden.
8.1 De prijs van de Werkzaamheden is exclusief BTW en gebaseerd op de volgende objectieve en subjectieve factoren:
Onder objectieve factoren worden begrepen:
– de kostprijsbepalende factoren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot de loon- en/of andere bedrijfskosten van Steam2Clean, de kosten van de gebruikte Hulpmiddelen, materialen, transportmiddelen en dergelijke.
Onder subjectieve factoren worden begrepen;
– de wensen van Opdrachtgever en de bij de opname van de Werkzaamheden aanwezige of opgegeven of aangenomen hoedanigheden van het Object, waaronder maar niet beperkt tot de oppervlakte, de bezetting, de toegankelijkheid, de aankleding, de inrichting, het gebruik en de bestemming.
8.2 Zodra na het sluiten van de Overeenkomst in de objectieve factoren een wijziging optreedt waarop Steam2Clean in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, waaronder maar niet beperkt tot een wijziging in de toepasselijke CAO en/of een wetswijziging, heeft Steam2Clean het recht de daaruit voortvloeiende kostenverhogingen aan Opdrachtgever door te berekenen, ongeacht of de wijziging te voorzien was ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.
8.3 Indien na het sluiten van de Overeenkomst in de subjectieve factoren een wijziging optreedt die naar het oordeel van Steam2Clean een aanpassing in het Werkprogramma en in prijs noodzakelijk maakt, zal deze prijsaanpassing tot stand komen na schriftelijk akkoord van Opdrachtgever. Dat schriftelijke akkoord is niet nodig indien er sprake is van meerwerk in de zin van 4.1.
8.4 Opdrachtgever heeft geen recht op vermindering van de prijs indien de uitvoering van de Werkzaamheden door Steam2Clean niet of niet geheel mogelijk of niet zinvol is als gevolg van omstandigheden die krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening en risico van Opdrachtgever komen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden.
9.1 Betaling van de facturen dient binnen 15 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen, te geschieden op de overeengekomen wijze. De voorgenoemde betalingstermijn is een fatale termijn. De betaling dient verder onvoorwaardelijk en zonder opschorting, korting of verrekening, uit welken hoofde ook te geschieden.
9.2 Opdrachtgever is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
9.3 Indien Opdrachtgever ter zake van enige betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van Steam2Clean op Opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar. Tevens is Steam2Clean alsdan gerechtigd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Steam2Clean is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever als gevolg hiervan lijdt.
9.4 Tijdens haar verzuim is Opdrachtgever over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.
9.5 Bij buitengerechtelijke invordering is Opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Steam2Clean gemaakte incassokosten verschuldigd. Bij gerechtelijke invordering is Opdrachtgever tevens de gerechtelijke kosten verschuldigd, daaronder begrepen alle door Steam2Clean daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand en de (geliquideerde) proceskosten indien Opdrachtgever geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld. Tevens is Steam2Clean alsdan gerechtigd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Steam2Clean is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever als gevolg hiervan lijdt.
9.6 Indien Steam2Clean gerede twijfel heeft omtrent de betalingscapaciteit van Opdrachtgever kan Steam2Clean op eerste verzoek, zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, verlangen dat Opdrachtgever een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling doet dan wel genoegzame zekerheid stelt voor de nakoming van haar verbintenis. Onder genoegzame zekerheid wordt in ieder geval verstaan een op eerste verzoek van Steam2Clean opeisbare doorlopende bankgarantie, gesteld door een eerste klas Nederlandse bank, ter hoogte van 110% van de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen (100% van deze bedragen met een opslag van 10% voor rente).
9.7 Indien de Werkzaamheden eenmalig zijn, is Steam2Clean gerechtigd om vóór aanvang van de Werkzaamheden een voorschot van ten minste 30% van de prijs te vragen.
9.8 Betalingen door Opdrachtgever zullen worden aangewend ter voldoening van achtereenvolgens: 1. vergoeding van schaden en (buitengerechtelijke en incasso) kosten;
2. vergoeding van de vertragingsrente;
3. de uitstaande hoofdsom zoals gefactureerd.
9.9 Indien de Werkzaamheden strekken tot het herstellen van schade waarvoor aan de kant van Opdrachtgever recht bestaat op het innen van verzekeringsgelden, zoals in geval van brand- en roetreiniging, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Steam2Clean, meewerken aan een cessie van haar vordering op assuradeuren. Dit laat onverlet de verplichting van Opdrachtgever om de openstaande vordering te voldoen aan Steam2Clean inclusief de BTW, indien en voor zover deze niet door de verzekeringsuitkering is gedekt.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud Producten.
Wanneer Steam2Clean Producten aan Opdrachtgever verkoopt, behoudt Steam2Clean zich de eigendom van deze Producten voor totdat deze Producten zijn betaald.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en AVB.
11.1 Steam2Clean beperkt haar bedrijfs- en opzichtaansprakelijkheid jegens Opdrachtgever tot de vergoeding van de directe (zaak)schade jegens Opdrachtgever en aan haar gerelateerde derden die het rechtstreekse gevolg is van uitoefenen van haar bedrijf alsmede van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Werkzaamheden. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is altijd beperkt tot de bedragen welke volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Steam2Clean voor het betreffende evenement worden uitgekeerd (zie de maximale dekkingsbedragen onder 11.4) dan wel tot het bedrag in artikel 11.5 indien geen uitkering plaatsvindt, vermeerderd met het eventueel door Steam2Clean uit hoofde van de AVB te dragen eigen risico.
11.2 Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Steam2Clean aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.
11.3 Steam2Clean is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet uitsluitend: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, bijv. door het tijdelijk geen gebruik kunnen maken van ruimten in het Object, en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Steam2Clean, uitgezonderd aansprakelijkheid veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van Steam2Clean zoals bedoeld in artikel 7:952BW.
11.4 Steam2Clean heeft een AVB (Aansprakelijkheids verzekering voor Bedrijven) afgesloten. Daarin zijn schades van Opdrachtgever, waarvoor Steam2Clean bewezen aansprakelijk wordt geacht onder de AVB, verzekerd tot maximaal:
• bij bedrijfsaansprakelijkheid schades tot € 1.134.000,- per aanspraak, met maximum van € 2.500.000,- totaal aan aanspraken per verzekeringsjaar (onder aftrek het in de AVB genoemde eigen risico per aanspraak);
• bij opzichtschades (aan in bewerking zijnde glasoppervlaktes, interieur, gevels of vloeren) tot € 50.000,- per aanspraak met een maximum van € 100.000,- per verzekeringsjaar (onder aftrek het in de AVB genoemde eigen risico per aanspraak);
11.5 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de AVB mocht plaatsvinden, is de totale door Steam2Clean erkende aansprakelijkheid, uit welken hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de schade die Steam2Clean ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzag als mogelijk gevolg van het tot vergoeding verplichtende handelen of nalaten. Dit is altijd gemaximeerd tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de Werkzaamheden, en als de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft dan wordt het bedrag gesteld op maximaal eenmaal het bedrag dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever.
11.6 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is Steam2Clean voor schade die het gevolg is van het gebruik van Producten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden jegens Steam2Clean .
11.7 Ingeval er asbest vrijkomt door de Werkzaamheden is Steam2Clean nimmer aansprakelijk voor de (verwijderings-)kosten en/of schade die hierdoor ontstaat.
11.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade onverwijld, doch uiterlijk 14 dagen nadat Opdrachtgever bekend is geworden met de schade of daarmee redelijkerwijs bekend had moeten worden, schriftelijk aan Steam2Clean meldt.
11.9 Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 jaar na tijdige melding van de schade aanhangig te zijn gemaakt.
11.10 Steam2Clean kan zich niet beroepen op een beperking van haar aansprakelijkheid, voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van Steam2Clean.
11.11 Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Steam2Clean heeft altijd het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.
11.12 Het bepaalde in de voorgaande leden heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Steam2Clean jegens Opdrachtgever.

Artikel 12. Overmacht, opschorting en ontbinding.
12.1 Onder overmacht (“niet-toerekenbare niet-nakoming”) wordt hier verstaan: elke niet aan de schuld, in subjectieve zin, aan Steam2Clean te wijten omstandigheid die maakt dat het voor Steam2Clean onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verbintenis of een gedeelte daarvan na te komen of verder na te komen, ongeacht of deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds was te voorzien. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan zonder daarmee limitatief te zijn: overlijden en ontstentenis van de eigenaar-leidinggevende van Steam2Clean of werknemers, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen,
machinebreuk, storingen in de levering van energie, uitblijven van bepaalde vergunningen noodzakelijk voor de Werkzaamheden, bedrijfsstoring en overmacht van toeleveranciers.
12.2 In geval van overmacht als bedoeld in lid 1, is Steam2Clean bevoegd de nakoming van haar verbintenis of een gedeelte daarvan op te schorten en kan Opdrachtgever geen nakoming, schadevergoeding of ontbinding vorderen.
12.3 Als de periode van overmacht en als gevolg daarvan de opschorting zoals hiervoor bedoeld, langer duurt dan 4 weken, is Steam2Clean bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat indien Steam2Clean haar verbintenis voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op een evenredig deel van de prijs.
12.4 Steam2Clean heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deze intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
12.5 Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden en/of de wet toekomen, is Steam2Clean bevoegd haar verbintenis op te schorten indien:
(a) Opdrachtgever een of meer verbintenissen die voor haar voortvloeien uit de Overeenkomst en/of deze voorwaarden en/of de wet niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
(b) Steam2Clean goede grond heeft om te vrezen dat Opdrachtgever in de nakoming van een of meer verbintenissen zal tekortschieten;
(c) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, haar faillissement is aangevraagd, aan Opdrachtgever al dan niet voorlopige surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan, ten aanzien van Opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is gedaan of op andere wijze het vrije beheer over haar vermogen verliest;
(d) het bedrijf van Opdrachtgever wordt geliquideerd;
(e) Opdrachtgever haar bedrijfsvoering staakt dan wel de zeggenschap over haar bedrijf aan een ander overdraagt.
6. 12.6 Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden en/of de wet toekomen, is Steam2Clean in de in lid 5 van dit artikel bedoelde gevallen bevoegd, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Opdrachtgever ondanks sommatie gedurende acht dagen nalatig blijft haar verbintenissen na te komen respectievelijk genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verbintenissen. Voor “Opdrachtgever” moet in dit verband in voorkomend geval worden gelezen: “de curator” dan wel “de bewindvoerder”.
12.7 In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door Steam2Clean op basis van dit artikel, is zij niet gehouden tot enige schadevergoeding en zijn al haar vorderingen op Opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Artikel 13. Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst is het noodzakelijk dat Partijen persoonsgegevens in de zin van AVG zoals, maar niet gelimiteerd tot, naam, e-mailadressen en telefoonnummers verwerken. Partijen zijn niet gerechtigd om de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst. Zowel Opdrachtgever als Steam2Clean zijn in dit geval in principe altijd beiden verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) ten aanzien van de door of namens Opdrachtgever aan Steam2Clean verstrekte persoonsgegevens tenzij Steam2Clean kan worden aangemerkt als verwerker in de zin van de AVG.

Artikel 14. Duur en opzegging van de Overeenkomst.
Tenzij anders overeengekomen, is de Overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1 De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht.
15.2 Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de Overeenkomst zullen, met uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter berechting worden voorgelegd aan de rechtbank in Rotterdam.

Artikel 16. Aanvullende bepalingen uitvoering Overeenkomst. 
Indien tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt dat bepaalde glasdelen of geveldelen niet bereikbaar zijn voor Steam2Clean zonder extra Hulpmiddelen, dan is Steam2Clean niet gehouden deze delen te reinigen totdat die extra Hulpmiddelen zijn ingezet. De kosten van die extra Hulpmiddelen en de wachttijd komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij hier vooraf andere afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 17. Aanvullende aansprakelijkheidsvoorwaarden
17.1 In geval van gevelreiniging is Steam2Clean nimmer aansprakelijk voor schade aan het voegwerk tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid zoals bedoeld in artikel 7:952BW.
17.2 In geval van gebruik van een hoogwerker in combinatie met Werkzaamheden die niet bestaan uit periodiek schoonmaakonderhoud is Steam2Clean nimmer aansprakelijk voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten en dergelijke tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid zoals bedoeld in artikel 7:952BW.
17.3 In geval van vloerenreiniging is Steam2Clean nimmer aansprakelijk voor schade aan de vloer door uitvoering van de Werkzaamheden indien de voorgeschiedenis ten aanzien van de reiniging van de vloer onbekend is of als Opdrachtgever specifieke reinigingsinstructies heeft gegeven aan Steam2Clean waardoor de schade is ontstaan.
17.4 Reinigingsresultaat: bij een normaal vervuild object mag de opdrachtgever verwachten dat alle vervuiling wordt verwijderd. Zeer hardnekkige vervuiling zoals teer en lijmresten worden zullen mogelijk een beperkt reinigingsresultaat hebben. Tevens mag Opdrachtgever niet verwachten dat beschadigingen aan het object met de onderhavige methode zullen worden verwijderd. Het is eveneens mogelijk dat reeds aanwezige schade aan het object door de grondige reiniging beter zichtbaar wordt.
17.5 De opdrachtgever behoort zich aan de eventuele instructies te houden van degene die namens Steam2Clean diens object wast, voor zover die redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op een correcte uitvoering van de opdracht. Handelingen van de Opdrachtgever die logischerwijs leiden tot een beperking van de werkruimte van Steam2Clean kunnen oorzaak zijn van een beperkt reinigingsresultaat en kunnen niet ten grondslag liggen aan een klacht. Tevens wordt opdrachtgever geacht de medewerkers van Steam2Clean te wijzen op eventuele verborgen schade en gebreken die door de reinigingsmethode van Steam2Clean mogelijkerwijs worden verergerd.

CONTACT FORMULIER. Gebruik onderstaand formulier en wij antwoorden u zo snel mogelijk!

Steam2Clean KvK 60558512
BTW NL001619113B75

Email: info@steam2clean.nl
Ambachtstraat 8 | 3176PR | Poortugaal
T: 010-848 65 33  | M: 06-28532545